0%

Προσβασιμότητα

Νομικό Πλαίσιο

Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (2008) Νόμος 4047, ΦΕΚ88Α, Απρίλιος 2012

Άρθρο 9: Προσβασιμότητα.

9.2: Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν επίσης κατάλληλα μέτρα προκειμένου:

να προάγουν άλλες κατάλληλες μορφές βοήθειας και υποστήριξης προς τα άτομα με αναπηρίες, προκειμένου να διασφαλίζουν την πρόσβασή τους στην πληροφορία.

να προάγουν την πρόσβαση, για τα άτομα με αναπηρίες, στις νέες τεχνολογίες και τα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου.

Στο  χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Η Διακήρυξη της Ρήγα (11/6/2006) που υπεγράφη από τους ηγέτες των 25 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθεί μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010 θέτει τη συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, όχι μόνο ως κοινωνική αναγκαιότητα, αλλά και ως μια οικονομική ευκαιρία .

Στο  χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Digital Agenda for Europe (26/8/2010), άρθρο 2.6.2: «Υπάρχει ανάγκη για συντονισμένες δράσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι επίσης πλήρως στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα, οι δημόσιοι δικτυακοί τόποι και οι υπηρεσίες της EE που είναι απαραίτητες για πλήρη συμμετοχή στη δημόσια ζωή πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα διεθνή πρότυπα πρόσβασης στο διαδίκτυο [1]. Εξάλλου, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία [2] περιέχει υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα».

[1] Οδηγίες για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) 2.0.

[2] http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml.

Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 5Α(2):

«Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

 

Η ιστοσελίδα του Ομίλου SWAT κατασκευάστηκε με βάση τις αρχές για την σχεδίαση, την ανάπτυξη των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών έτσι ώστε να μπορούν να την χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά περισσότεροι άνθρωποι σε περισσότερες περιστάσεις ή πλαίσια χρήσης.

Λειτουργικότητα και Προσβασιμότητα για όλους

Η ιστοσελίδα του Ομίλου και οι διαδικτυακές εφαρμογές του, σχεδιάζονται βάσει διεθνών προτύπων και κανόνων ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών του Παγκοσμίου ιστού ανεξάρτητα από:

 • το είδος της συσκευής μέσω της οποίας ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας (notebook, laptop, PDA, προσωπικός υπολογιστής ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας κλπ.)
 • τον πλοηγό και την έκδοση του πλοηγού που έχει επιλέξει ο χρήστης για την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome κλπ.)
 • τις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορεί να έχουν ανάγκη και να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες, όπως αναγνώστες οθόνης, ειδικές συσκευές εισόδου, εφαρμογές μεγέθυνσης , κλπ.
 • την αναπηρία ή το πρόβλημα  του χρήστη όπως μειωμένη όραση, αχρωματοψία , βαρηκοΐα, επιδεξιότητα χεριών, μετακίνηση, δυσλεξία,  ελλειματική προσοχή,  περιπτωσιακή ή περιστασιακή ανικανότητα , φοιτητές με αναπηρία : 1 στους 50,  ηλικιωμένοι και  άλλες πολυαναπηρίες .

Κοινωνική πλευρά

Η προσβασιμότητα του περιεχομένου:

 • αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα παροχής ίσων ευκαιριών
 • συμβάλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος
 • συμπεριλαμβάνεται στη Κοινωνική Ευθύνη του ομίλου/εταιρίας που παρέχει το διαδικτυακό περιεχόμενο

Αξίζει να αναφερθούν τουλάχιστον τρεις λόγοι που ο Όμιλός μας συνέβαλε στην   δημιουργία  προσβάσιμου  περιεχομένου  (ιστοσελίδας) στον Παγκόσμιο ιστό:

 • να βελτιωθεί η ζωή των ατόμων με αναπηρία (ανθρωποκεντρικά κίνητρα).
 • να αξιοποιηθεί ένα ευρύτερο κοινό ή καταναλωτική βάση (εμπορικό ή οικονομικό- κεντρικά κίνητρα ).
 • να αποφευχθούν αγωγές ή αρνητικά δημοσιεύματα (κίνητρα με επίκεντρο τις δημόσιες σχέσεις ή και τον νόμο).

Όλα τα παραπάνω μπορεί να είναι καλοί  λόγοι. Οι προσβάσιμες ιστοσελίδες επιτυγχάνουν όλους αυτούς τους στόχους. Τα παραπάνω κίνητρα αναφέρονται κατά σειρά από τα πιο αλτρουιστικά στα λιγότερα αλτρουιστικά . Όμως εφόσον μια ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη στο τέλος, ίσως δεν έχει καμία σημασία με βάση ποια κίνητρα υλοποιήθηκε .

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ιστοσελίδας αυτής εναρμονίζονται πλήρως με διεθνείς καλές πρακτικές και ιδιαίτερα με την νέα έκδοση των Οδηγιών Προσβασιμότητας για τον παγκόσμιο Ιστό (WCAG 2.0)στο μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης (Επίπεδο AAA).